No100女神陈诗诗39P陈诗诗果团网

No100女神陈诗诗39P陈诗诗果团网

直视者,精不注乎目也;谵语者,神不守乎心也,已属恶候。以人参为臣者,所以固生气之原,令五藏六府有本,十二经脉有根,脉自不沉,骨节可和矣。

通身大汗出,热当去矣。程应旄曰:头汗出,身无汗,剂颈而还,足征阳热之气,郁结于内而不得越,故但上蒸于头,头为诸阳之首故也。

因循至七、八日之久,而自下利,若寒实解,则脉必紧去而暴微,其证必手足由冷而反温,是知邪随利去,为欲解也。 程应旄曰:阳之动,始于温,温气得而谷精运,谷气升而中气赡,故名曰理中,实以燮理之功,予中焦之阳也。

证象阳旦,谓心烦似乎有热也。且温针之火,发为赤核,又被寒侵,故不但不解,反召阴邪。

凡条中首既谆谆禁汗,继即急急重温,无非见及此耳!魏荔彤曰:七日之久,息高气逆者,与时时自冒,同一上脱也。 此又承上条以出其治也。

凡太喻昌曰:微涩之中,更察其脉之长而不短,知元气未漓,其病当自愈也。故比太阳一经,误下之变、殆有甚焉。

Leave a Reply